Kapela sv. Ivana u Ivaniću Miljanskom, fototeka DVT

Južno od Velikog Tabora, na vrhu brijega u Ivaniću Miljanskom, nalazi se kapela sv. Ivana Krstitelja koju je, pretpostavlja se, dao sagraditi Fridrik II. Celjski. Papa Nikola V. 15. studenog 1447. pozakonio je Ivana (Johannesa de Cillia), sina grofa Fridrika II. Celjskog i Veronike Desinićke. To je, vjerojatno, bio neposredan povod za gradnju i oslikavanje kapele sv. Ivana u Ivaniću Miljanskom.

Nesretna sudbina Fridrika

Kapela sv. Ivana danas pripada župi Zagorska Sela, a u izvorima se prvi put spominje u kanonskoj vizitaciji iz 1639. Nakon konzervatorsko – restauratorskih istraživanja te radova na obnovi kapela je dobila sasvim novi značaj zbog novootkrivenih kasnogotičkih zidnih slika na unutarnjim zidovima i na južnom pročelju. Pretpostavlja se da skriveno značenje zidnih slika u kapeli sv. Ivana prikriveno upućuje na nesretnu sudbinu grofa Fridrika II.

Karta smještaja kapele sv. Ivana u Ivaniću Miljanskom, fototeka DVT